Polityka jakości

Nadrzędnym celem działalności ECOLIFT Sp. z o.o. jest uzyskanie dodatniego wyniku finansowego poprzez zaspokojenie wymagań, oczekiwań i życzeń Klienta przy świadczeniu usług, spełniając przy tym wszystkie wymagania prawne dotyczące ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Polityka jakości

Wytyczony cel zamierzamy osiągnąć poprzez:

 • – doskonalenie technologii realizowanych przedsięwzięć,
 • – rozwijanie rynku krajowego i zagranicznego,
 • – ciągły kontakt z Klientem w celu reagowania na jego wymagania, oczekiwania i życzenia,
 • – współpracę z dostawcami działającymi zgodnie z naszą polityką,
 • – minimalizację zużycia mediów i energii,
 • – właściwą gospodarkę wodno-ściekową,
 • – racjonalizację gospodarki odpadami,
 • – utrzymywanie emisji do powietrza na poziomie ograniczonym przepisami,
 • – podniesienie świadomości pracowniczej dotyczącej ochrony środowiska,
 • – współpracę z Klientem w celu spełnienia wymagań ochrony środowiska,
 • – monitoring stanowisk pracy,
 • – wdrażanie nowoczesnych technologii,
 • – zmniejszanie poziomu ryzyka zawodowego,
 • – współpracę z Klientem i dostawcą w dostosowaniu się do wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Odpowiedzialność społeczna

ECOLIFT Sp. z o.o. jest członkiem Global Compact – inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ, Kofi Annana, stanowiącej wezwanie skierowane do biznesu, aby w swojej działalności kierował się 10 podstawowymi zasadami z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

Global Compact promuje społeczną odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR).

Dodatkowe informacje w tym zakresie:

unglobalcompact.org

globalcompact.org.pl

Polityka wobec dostawców

Podczas realizacji zakupów oraz współpracy z podwykonawcami ECOLIFT Sp. z o.o. dba o to, by wybrani kontrahenci spełniali nie tylko wymogi w zakresie jakości i ceny, lecz kierowali się również w swojej działalności tymi samymi zasadami w zakresie polityki jakości i ochrony środowiska, co ECOLIFT Sp. z o.o. tj. dążyli do redukcji odpadów i emisji do powietrza, gleby i wody i utylizowali odpady w odpowiedni sposób. Dokonując zakupu maszyn i urządzeń spółka zwraca szczególną uwagę na to, czy produkty dostarczane przez podwykonawców:

  • – pozwalają na utrzymywanie emisji do powietrza na poziomie ograniczonym przepisami lub jej ograniczenie,

 

  • – minimalizują zużycie mediów i energii,

 

  – racjonalizują gospodarkę odpadami